Dozvedel som sa, že v krajinách bývalej východnej Európy sa využívajú viaceré málo známe látky, ktoré sú schopné pozitívne ovplyvniť silový výkon aj pri krátkodobej aplikácii. Jednou z nich je údajne aj PROZERIN. Máte o tejto látke nejaké konkrétnejšie informácie?

Nielen východoeurópsky športovci, ale aj siloví a silovo-vytrvalostní športovci z ostatných krajín sú presvedčení, že aplikácia látok so špecifickým účinkom (vrátane farmaceutík) krátko pred súťažou sa môže pozitívne prejaviť na ich silovom výkone. Ak by ste sa rozprávali so zástupcami viacerých individuálnych a kolektívnych športov (napr. vzpieranie, armwrestling, powerlifting, kulturistika, box, zápas, džudo, hod diskom, guľou, kladivom, oštepom, cyklistika, behy na krátke trate, skokové disciplíny, hokej, futbal, hádzaná, volejbal atď.) z krajín bývalého Sovietskeho zväzu, možno by ste boli prekvapení, koľko rôznych postupov a látok používajú na udržanie, resp. ďalší nárast sily 1-7 dní pred vrcholnými podujatiami. Tieto látky nachádzajú uplatnenie všade tam, kde rozhoduje aktuálny silový výkon, sila strely, kopu alebo úderu. V minulosti sa o ich aplikácii publikovali iba veľmi neúplné údaje a aj v súčasnosti dostupné informácie sú veľmi strohé a v niektorých prípadoch (z pochopiteľných dôvodov)stále utajované pred konkurenciou. Okrem vami spomínaného PROZERIN-u sú to aj ďalšie prípravky, ktoré tu v krátkosti priblížim.

PROZERIN

Na Ukrajine a v Rusku sú pod týmto obchodným názvom dostupné injekčné a tabletové formy lieku, ktorý ako hlavnú účinnú látku obsahuje neostigmin (tabletová forma obsahuje v jednej tablete 15 mg, injekčná forma v 1 ml obsahuje 0,5mg účinnej látky). Športovcov zo silových disciplín neostigmin zaujal účinkami, pre ktoré sa využíva ako liek pri degeneratívnom svalovom ochorení myasthenia gravis – je to ochorenie sprevádzané výraznou svalovou slabosťou, ktorá v niektorých prípadoch vyústi až do extrémov v podobe zníženej pohyblivosti (postihnutí nie sú schopní pohybu), poruchami reči, videnia (niekedy je pre chorého problémom otvoriť napríklad oči) alebo problémami s dýchaním. Neostigmin aplikovaný v nízkych, terapeutických dávkach predlžuje a zosilňuje účinky fyziologicky uvoľňovaného acetylcholinu, čo sa prejaví zosilnením svalovej kontrakcie a zlepšením svalovej výkonnosti

Poznámka: neostigmin patrí do skupiny tzv. inhibítorov acetylcholinesterázy, ktoré v nízkych dávkach vyvolávajú veľmi podobné účinky. Výhodou niektorých z nich je zachovanie účinku nielen pri injekčnej, ale aj pri perorálnej aplikácii. Sú to napríklad ambenonium(MYTELASE, 10 mg tablety), distigmin (UBRETID; 5 mg tablety, injekčný roztok 1mg/1ml), edrofonium, pyridostigmin. (KALYMIN, MESTINON; 10 mg a 60 mg tablety)

Z terapeutickej praxe je známe, že účinok neostigminu pri svalovej dystrofii (porucha výživy alebo látkovej výmeny buniek svalov, ktorá je sprevádzaná svalovou slabosťou) zosilňuje aplikácia ATP, alebo vysokých dávok kyseliny pantoténovej. V športovej praxi sa využíva injekčná alebo orálna aplikácia neostigminu približne 0,5-1 hodiny pred výkonom, prípadne pred tréningom(i.m. 1-2 ml t.j. 0,5-1 mg). V dostupných informačných zdrojoch sa za mimoriadne efektívny stimulátor silového výkonu považuje kombinácia neostigminu spoločne s efedrínom (dávka do 50 mg výrazne zvyšuje účinok neostigminu) prípadne so spomínaným ATP (10-20 mg). V minulosti sa na potencovanie účinku neostigminu využívali aj veľmi nízke dávky strychnínu
Pri nízkom dávkovaní a krátkodobom použití neostigminu existuje iba minimálne riziko prejavu NVÚ (v niektorých prípadoch sú závažné), ktoré boli opísané v klinickej praxi spravidla pri dlhodobej aplikácii alebo predávkovaní (napr. silné slintanie, slzenie, kašeľ, poruchy akomodácie, kŕče tráviaceho traktu, kolikové bolesti, nevoľnosť až vracanie, svalové kŕče).

Farmaceutiká, ktoré obsahujú nesostigmin sú dostupné aj mimo krajín bývalého Sovietskeho zväzu pod nasledujúcimi obchodnými názvami: EUSTIGMIN, MATASTIGMIN, MIOSTIN, MUASTIGMINE, NEOESERIN, NEOSTIGMIN, PROSTIGMIN, PROZERIN, STIGMOSAN, SYNTOSTIGMIN, VAGOSTIGMIN.

ATP

Ďalším farmaceutickým prípravkom, ktorý sa využíva ako vazodilatans (látky, ktoré spôsobujú rozšírenie ciev nasledované zväčšením prietoku krvi cez tkanivá) a kardioenergetikum pri niektorých degeneratívnych svalových ochoreniach je ATP (natrii adenositriphosphas; kyselina adenosintrifosforečná) – dôležitý koenzým glykolýzy, nosič energie pri dýchaní. Spolupôsobí ako aktivátor výstavby aj odbúravania aminokyselín, nukleotidov (zlúčenina zložená z cukru, pyrimidinovej bázy a fosfátu) a mastných kyselín. Spoločne s AMP (adenosín monofosfát) a ADP (adenosín difosfát) má univerzálny význam ako nosič energie a zohráva významnú biologickú funkciu pri svalovej kontrakcii. V športovej praxi sa aplikuje jednorázovo 10-20mg (obvykle 1-2ml) pred extrémne ťažkými tréningovými výkonmi, pomerne často je využívaná aj jeho nepretržitá aplikácia 5-7 dní pred dňom súťaže. Účinnosť ATP zvyšujú niektoré adaptogénne účinné látky (z nich sa najviac osvedčili extrakty pripravené z rastliny Eleutherococcus senticocus). V kulturistike sa používa ATP krátko pred tréningom, alebo pred súťažným vystúpením – v takomto prípade priaznivo ovplyvňuje svalovú napumpovanosť, plnosť svalov, prispieva k hustote, prekrveniu svalov a výrazne zvyšuje vaskularitu.

ATP (v Rusku je známy pod obchodným názvom ATF) je dostupný v injekčnej forme ako roztok, prípadne ako suchá substancia, ktorá sa zmieša s rozpúšťadlom krátko pred aplikáciou. Farmaceutiká, ktoré obsahujú ATP sú dostupné aj mimo krajín bývalého Sovietskeho zväzu pod nasledujúcimi obchodnými názvami: ATRIPHOS, MYOTRIPHOS, TRIPHOSPHADEN. V minulosti bol dostupný aj LAEVANDOSIN v injekčnej a bukálnej forme, ktorý obsahoval zmes sodných solí ATP, ADP, AMP, voľné nukleosidy, adenosin, inosin, guanosin, cytidin, uridin a jeho monofosfáty.

INHALÁCIA BETA2-AGONISTOV

Málo známym postupom, ktorý siloví športovci využívajú na zvýšenie silového výkonu je inhalácia látok zo skupiny beta2-agonistov (používajú sa pri liečbe astmy) – sú to látky s bronchodilatačným a vazodilatačným účinkom. Patria k povoleným látkam ak je ich aplikácia realizovaná v inhalačnej forme a vopred je o tom urobený písomný záznam (ich aplikáciu pred alebo počas súťaže musí schváliť napr. lekár týmu a o tejto skutočnosti musí písomne informovať poverené osoby). Okrem silových športov sa aplikácia beta2-agonistov široko rozmohla takmer vo všetkých športoch, vrátane športov kolektívnych (napr. z údajov poskytnutých organizátormi zimných OH v Lillehameri vyplýva, že viac ako 40% športovcov boli astmatici). Účinnosť inhalácie beta2-agonistov zrejme závisí na aplikovanej dávke, na dobe, ktorá uplynie medzi inhaláciou a výkonom a zrejme aj na type použitej látky. Nejednotnosť je aj v dostupných publikovaných prácach:

- Signorile J.F., Kaplan T.A. et al.: Effects of acute inhalation of the bronchodilator albuterol on power output (Med.Sci. Sports Exerc.,6,1992, 638-42) – po inhalačnej aplikácii albuterolu v dávke 180 mcg 10 minút pred výkonom, zaznamenali zvýšenie silového výkonu

- Meeuwisse W.H., McKenzie D.C et al.: Effect of sambutamol on performance in elite nonasthmatic athletes (Med.Sci. Sports Exerc.,10,1992, 1161-66) – inhalácia 200 mcg salbutamolu 20 minút pred ergometrickom teste sa neprejavila pozitívnym vplyvom na výkon

- Carlsen K.H.: Norges Idrettshoyskole og Voksentoppen Senter for Astma, Allergi og Kroniske lungesykdommer (Nord Med. 1994;109(4):127) - spochybňuj efektivitubeta2-agonistov na výkona neastmatických športovcov

- Stewart I.B., Labreche J.M. et al.: Acute formoterol administration has no ergogenic effect in nonasthmatic athletes (Med Sci Sports Exerc. 2002 Feb;34(2):213-7) - popierajú efektívnosť inhalácie formoterolu na výkonnosť neastmatických športovcov

Poznámka: do skupiny beta2-agonistov patrí celkovo sedem látok – albuterol (PROVENTIL), salbutamol, terbutalin, fenoterol, salmeterol, fotmoterol. Lekárska komisia MOV ich aplikáciu pripúšťa (aplikácia clenbuterolu je zakázaná) s určitými obmedzeniami a v prípade porušenia sú hodnotené ako:
Stimulanciá – za nepovolenú sa považuje aplikácia beta2-agonistov v inhalačnej forme v prípadoch, ak ich použitie nebolo nahlásené príslušnému orgánu (v takomto prípade je možné dopingového hriešnika potrestať zákazom činnosti na obdobie rovnaké, ako v prípade aplikácie iných stimulancií – napr. efedrín, pseudoefedrín, kokain). Pri povolenej inhalačnej aplikácii sú prirodzene stanovené presné limity, ktoré nie je možné prekročiť. Pri pozitívnom teste na stimulanciá hrozí postih v podobe zastavenia činnosti na 3 mesiace až 2 roky, pri treťom prehrešku je to doživotné zastavenie činnosti.
Látky so špecifickým anabolickým účinkom – v prípade, že zistené hodnoty beta2-agonistov presiahnú stanovený maximálny limit, je jasné, že boli podávané v orálnej forme v masívnych dávkach, ktoré slúžili na dosiahnutie anabolického efektu. V takomto prípade je možné potrestať dopingového hriešnika zákazom činnosti na obdobie rovnaké, ako po podaní AAS – pri prvom prehrešku je to zákaz činnosti na 2-4 roky, pri druhom prehrešku je to doživotné zastavenie činnosti.