Podmienky registrácie
Prevádzkovateľ služieb vyhlasuje, že bude v najvyššej možnej miere využívať svoje znalosti a vedomosti tak, aby používateľom zaručil spoľahlivosť a bezpečnosť služieb.
Registráciou na tomto serveri súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:
  1. Používateľ súhlasí, že nemá nárok na náhradu akejkoľvek vzniknutej škody spôsobenej nesprávnou funkciou služieb, či únikom informácií.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akéhokoľvek zásahu do systému bez nutnosti predchádzajúceho oznámenia používateľom.
  3. Používateľ nesie zodpovednosť za dôsledky svojich činov spojených s používaním služieb tohto servera.
  4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
  5. Prevádzkovateľ má právo odstrániť používateľský účet, ktorého používateľ ho používa v rozpore s dobrými mravmi, platnými zákonmi a všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi spoločnosti.
© 2019 EastLabs, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Design & Development CANUBIA, s.r.o.